Bờ trán cao của Thiên Thiên nhăn lại, cô cũng mệt nên cảm thấy